La Vento 327

La Vento

N-ro 327  2011. 5月号

Suita Esperanto-societo


吹田エスペラント会会報  発行:矢野義男 吹田市山田東2-25-13
郵便振替 00970-0-319578  年会費 6000円 準会費 2400円
ホームページ http://suita.chu.jp


Atendita Retejo de Suita Esperanto-Societo malfermig^is: Uzante softvaro QHM S-ro Yano Hiroyuki kreis nian retejon.
Tiu c^i retejo havas unikan meriton: c^iuj, kiuj volas aldoni enhavon,povas enskribi. aldoni enhavon.
Trovig^as : Profilo de nia societo, samajna kunsido, historio de la c^iu jara urba kultura festivalo kaj deklamado.kaj ligiloj.
URL estas http://suita.chu.jp
Nepre malfermu g^in kaj sciigu kion vi pensas kaj se vi havas opinion kiamaniere plibonigu. Ni kunlaboru por fari g^in pli alloga.
Dankon, s-ro Yano pro via klopodo!

SEMAJNA KUNSIDO

Majo  11a      Merkredo je 19:00
    28a         ~  21:00
    25a      Minami Senri 
Junio  1a      Civitana Centro
    8a
    15a

Retmesag^o El Normandio, Francio
Ges-roj Senecal sendis al ni mesag^on pri la vizito de s-ino Sanpei
de Sendai, kiu raportis pri la Granda Tertremo de Higashi-Nippon. Ili ankau~ sendis foton, kiu aperis en la j^urnalo. Bedau^rinde ne povis aperigi c^i tie.

Estimataj geamikoj,
En la bela kaj vasta ĉambro kie kutime sidas la urbestrarano en la urbodomo de Herouville, kvindek personoj ĉeestis la 18an de aprilo 2011.
Tie, kun granda atento kaj intereso ili auskultis nian amikinon Keiko Sanpei kiu, dum pli ol unu horo kaj duono parolis pri la tertremo kaj la cunamo kiuj okazis la 11an de marto.
Keiko tiel pasie raportis pri sia sperto kaj la familia dramo de sia najbaro en Sendai, ke la tradukantoj malfacile povis sekvi sian tro fluan paroladon kaj la publiko foje restis kvazaŭ senvoĉe!
Tamen pluraj aŭskultantoj retrovis sian parolkapablon kiam temis pri la nuklea katastrofo de Fukushima!
Post la parolado, pluraj personoj, impresitaj de la facila komunikado inter Keiko kaj la tradukistoj demandis nin pri nia lingvo.
Koncerne la lingvon, mi ne mankis rilati pri la nombraj atestoj kaj raportoj kiuj alvenas el Japanio danke al nia esperanta reto kaj mi substrekis kvaliton de niaj internaciaj rilatoj.
Plejamike via,
Gerard Senecal

Raporto de Komitatana Kunsido de KLEG
1.La 59a Kongreso de Esperantistoj en Kansajo
Majo 18~19 ,2011 Ikuta Kultura Domo de Urbo Kobe

Programeroj

Fakkunsidoj: La unua tago
①Studgrupo pri AV instruiloj por enkondukaj klasoj
② Kristanoj
③ Scientistoj/Kuracistoj
④ Kantu en Esperanto
⑤ Studu pri programoj de IJK

La dua tago
① Kongresa universitateto
② Konstitucio la Artikolo 9a de esperantistoj
③ Por komencantoj
④ Konversaciiu kun ekterlandanoj
⑤ Estonteco de Interreto
⑥ Spertu Esperanton

Peto el LKK mankas homoj presidi en programeroj: Bv sinanonci tiuj, kiuj povos helpi en
① Malferma soleno
② Prelego en Esperanto
③ Deklama/ Oratora konkursoj
④ Gaja Vespero
⑤ Publikaj Programeroj/ prelegoj
⑥ Ferma Soleno

2.La venontjara 60a Kongreso
Osaka Esperanto-societo decidis organizi la kongreson kaj nun serc^as kongresejon.

3.Subteno al junaj esperantistoj
Por faciligi partoprenon de junuloj, nun diskutas pri stipendio por junaj esperantistoj ( Junuloj signifas anojn malpli ol 35 jarag^aj)

Suitaanoj

Prtoprenu en La Kansaja Kongreso!
Por sukcesigi g^in
Marku :  la 18an kaj la 19an de Junio
Okazos koncerteto de Noda J^unko,
Kiu venos al Suita la 3an de novembro
al nia kultura festivalo